Образовни стандарди за крај обавезног образовања

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије,

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 006.83:37(497.11)
ОБРАЗОВНИ стандарди за крај обавезног oбразовања / [уредник Гордана Чапрић].- Београд : Министарство просвете Републике
Србије : Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2009 (Београд : Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања). - 75 стр. ; 30 cm
"Образовни стандарди ... настали су као резултат рада у оквиру пројекта Министарства просвете и спорта Републике Србије 'Развој
школства у Републици Србији' и његове пројектне компоненте 'Развој стандарда и вредновање' коју је реализовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања." --> Увод. - Тираж 1.350.
ISBN 978-86-86715-17-3
1. Србија. Министарство просвете и спорта а) Основно образовање - Стандарди - Србија
COBISS.SR-ID 168008204Comments