Светски дан учитеља - 5. октобар

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 05.10.2010. 01:02

Данас је Светски дан учитеља, дан који посвећујемо есенцијалној улози учитеља коју они имају у пружању релевантног и одговарајућег знања деци, младим људима и одраслима. Ипак, у многим земљама постоји озбиљан недостатак учитеља, приближно 2 милиона нових радних места и још 18 милиона учитеља свуда у свету ће бити потребно уколико се жели постићи свеопште основно образовање до 2015. За неке земље то ће значити увећање броја учитеља и до 280%. Уколико се жели обезбедити адекватно средњешколско, високошколско, техничко и струковно као и неформално образовање биће потребан много већи број учитеља. Ове бројке ће се увећавати тим пре уколико учитељи буду потпуно и адекватно квалификовани  за предмете које предају. Иако је свеукупни прилив учитеља  довољан, удаљена и неразвијена подручја могу имати константне проблеме у ангажовању нових учитеља и њиховом задржавању на радним местима. Овај недостатак квалификованих учитеља је један од највећих изазова за постизање циљева „Образовање за све“. (ЕFА)

Учитељска професија се суочава са изазовом пружања квалитетног образовања како би одговорила захтевима 21. века. Економске, социјалне, научне и технолошке потребе, као и питање одрживог развоја, сузбијања сиромаштва и остала питања у вези са подједнако добрим радом за све, епидемија АIDS-а као и насиље у школама све више утичу на учитељску професију. Како жене чине већину учитеља и често су несразмерно угрожене овим проблемима, потенцијални утицај који могу имати је додатно компликован. Стога питање пола мора бити једно од решења. Осим тога, напредак који се врши у правцу постизања „Образовање за све“, а посебно основног образовања, доводи до све веће разноликости у популацији оних који уче  што има додатне импликације за школе и учитеље.

Суочени са овако великим очекивањима, учитељи се често осећају потцењенима, без довољне подршке и лоше професионално опремљени да се носе са реалношћу средине у којој раде. Више ангажовања, потпуна и одговарајућа обука учитеља, боље усмерен развој и управљање. Потребне су плате и подстицаји који се могу на одговарајући начин поредити са онима у другим професијама које захтевају сличне квалификације, бољи радни и животни услови, напредна професионална подршка  и могућности за развој каријере су кључни фактори који се морају постићи да би се испунили нови изазови. ILO/UNESCO препоруке из 1966. који се тичу статуса учитеља и препоруке UNESCO из 1997. везане за статус учитеља у средњошколском образовању дају опсежне смернице о низу учитељских стратегија, права и одговорности. Као такве оне су основа будућих националних стратегија у стварању нове генерације учитеља за 21. век.

Учитељске стратегије на националном нивоу морају бити у сагласности са постојећим глобалним и регионалним оквирима како би допринели осигурању квалитета  и побољшању статуса и радних услова учитеља. Они такође морају бити у сагласности са плановима за смањење сиромаштва и образовним стратегијама. Изузетно је важно постављање јаке образовне стратегије у оквиру локалних и националних регулатива у циљу регрутовања и стимулисања учитеља. Оне морају узети у обзир нова достигнућа и утицај резултата истраживања на свим нивоима као и економске могућности државе. Планови и стратегије такође морају бити приоритет, финансирани у довољном обиму како би могли брзо да одговоре на растуће захтеве. На пример, ако традиционални модел високошколског образовања не обезбеђује у одговарајућем времену довољан број учитеља могли би се применити иновативни приступи у њиховом образовању уз одржање квалитета.

Кроз развој националних стратегија кључно је осигурати социјални дијалог између главних чинилаца укључујући ствараоце стратегије, учитеље и њихове организације. Социјални дијалог допринеће стварању националног консензуса у правцу ефикасније имплементације образовне стратегије што је назначено у ILO/UNESCO препорукама. Пуно пажње посвећује се окупљању великог броја кључних чинилаца који би учествовали у развоју образовне стратегије, али је неопходно да њихов број порасте.

Светски дан учитеља је дан који посвећујемо учитељима целог света у свим  селима, градовима и земљама. Настојимо да обезбедимо да улога учитеља у постизању квалитетног образовања за све буде јасно дефинисана и обухваћена националним стратегијама што би водило стварању мотивисане, цењене и ефикасне популације учитеља. 
На овај дан захваљујемо се свим учитељима и потврђујемо да 

УЧИТЕЉИ  ЈЕСУ ВАЖНИ!

Koichiro Matsuura
Director-General
UNESCO

Juan Somavia
Director-General
ILO
   
Kemal Dervis
Administrator
UNDP

Ann M. Veneman
Executive Director
UNICEF
 
Thulas Nxesi
President
Education Internacional
Comments