Предлог стандарда квалитета рада школа

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 03.12.2010. 08:59   [ ажурирано 03.12.2010. 09:09 ]

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је, на основу законом прописаних надлежности, припремио Предлог националног оквира за вредновање рада школа. У овом пројекту од системског значаја за осигурање квалитета образовања учествовали су просветни саветници из Министарства просвете и стручњаци из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Осим тога, обезбеђена је и континуирана стручна подршка Инспектората за образовање Краљевине Холандије.

Овај документ треба да осигура објективност и уједначено спољашње вредновање рада школа, односно квалитетан стручно-педагошки надзор и да буде основа за самоевалуацију рада школа.

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

1.1. Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. 

1.1.2. Годишњи план школе je сачињен на основу Школског програма. 

1.1.3. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма. 

1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета су саставни део Годишњег плана школе. 

1.1.5. Годишњи план садржи посебне програме васпитног рада.

1.2. Елементи ШП И ГП су међусобно усклађени

1.2.1. У Годишњи план школе су уграђени приоритети из Школског развојног плана. 

1.2.2. У Годишњем плану школе су оперативно разрађени структурни елементи школског програма.

1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког разреда. 

1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког разреда.

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева образовања и образовних стандарда

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведении су циљеви учења по разредима. 

1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. 

1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму. 

1. 3.4. У оперативним /месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду.

1.4. Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба ученика

1. 4.1. Годишњи план школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу постојећих ресурса. 

1.4.2. У годишњем плану рада наставника видљиво је да је сачинио прилагођавање наставног програма специфичностима одељења. 

1.4.3. У годишњем плану школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе популације. 

1.4.4. Факултативни програми и ваннаставне активности сачињени су на основу испитаних потреба ученика и постојећих ресурса. 

1.4.5. У ГП школе наведено је како ће се применити Програм заштите ученика од дискриминације и насиља. 

1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика.

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

2.1. Наставник је применио одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.

2.1.1. Наставник је јасно истакао циљевe часа.

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.

2.1.3. Наставник је истакао кључне концепте које ученици треба да науче.

2. 1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.

2.1.6. Наставник даје потпуну и лако разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

2.2. Наставник је подучавао ученике различитим стратегијама учења на часу.

2.2.1. Наставник је показао ученицима како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема.

2.2.2. Наставник подучава ученика како да ново градиво повежу са претходно наученим.

2.2.3. Наставник подучава ученике како да у процесу учења повезују наставне садржаје са садржајима из свакодневног живота.

2.2.4. Наставник подучава ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.

2.2.5. Наставник подучава ученике да постављају себи циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим способностимa.

2.2.6. Наставник подучава ученике како да процењују свој напредак.

2.3. Наставник је прилагодио рад на часу потребама ученика.

2.3.1. Наставник прилагођава задатке способностима ученика.

2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика.

2.3.3. Наставник прилагођава начин оцењивања различитим способностима ученика.

2.3.4. Наставник посвеђује време ученицима у складу са њиховим образовним потребама.

2.3.5. Наставник региструје и похваљује сваки образовни напредак ученика.

2.3.6. Наставник је припремио задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.***

2.4. Ученици су изградили знања на часу.

2.4.1. Ученици пажљиво прате рад на часу /показују заинтересованост на часу.

2.4.2. Ученици су истрајни у раду на часу.

2.4.3. Активности /радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу.

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања.

2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење.

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења.

2.4.7. Ученици умеју да изложе како су дошли до решења.

2.5. Наставник је ефикасно управљао процесом учења на часу.

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа.

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу.

2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.

2.5.4. Наставник функционално користи наставна средства.

2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу).

2.5.6. Наставник проверава да ли је успешно управљао процесом учења/проверава да ли су постигнути циљеви часа.

2.6. Наставник je ствoрио пријатну атмосферу за рад на часу за све ученике.

2.6.1. Наставник показује поштовање према свим ученицима.

2.6.2. Наставник исказује емпатију према свим ученицима.

2.6.3. Наставник показује да прихвата личност ученика.

2.6.4. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика.

2.6.5. Наставник користи поступке мотивисања ученика/подстицајна питања/задатке/захтеве. 

2.6.6. Ученици слободно постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу.

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

3.1. Ученици остварују очекиване резултате у односу на образовне стандарде.

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво образовних стандарда на нивоу просека округа.

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво образовних стандарда на нивоу просека округа. 

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво образовних стандарда на нивоу просека округа.

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са прилагођеним образовним стандардима.

3.1.5. Успех ученика у школи у складу је са резултатима на завршном/матурском испиту/националном испиту.

3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту показују да је школа остварила резултате изнад просека Републике.

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.

3.2.1. Школа има разрађене поступке којима прати успешност ученика.

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање мањи је у односу на прошлу школску годину.

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу остварују напредак у току једне школске године у односу на постављене циљеве.

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану.

3.2.5. Број ученика који је укључен у додатну наставу већи је у односу на претходну школску годину.

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску годину.

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.1. У школи функционише систем пружања подршке у учењу.

4.1.1. Сви ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које школа пружа.

4.1.2. На основу анализе успеха одељења, на нивоу школе предузимају се мере подршке учењу.

4.1.3. У пружању подршке ученицима у учењу постоји стална комуникација школе и породице.

4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу.

4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима.

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.

4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и интересовања ученика.

4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...).

4.2.3. У школи је видљива промоција здравих стилова живота.

4.2.4. Професионално информисање ученика уграђено је у наставни рад.

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група.

4.3.1. Школа пружа подршку породицама ученика из осетљивих група за упис деце у школу.

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењују индивидуални образовни планови за све ученике којима је потребна додатна подршка.

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу.

4.3.5. Школа сарађује са релевантним локалним институцијама у подршци осетљивим групама.

5. ЕТОС

5.1. Међуљудски односи у школи су регулисани.

5.1.1 У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих.

5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање.

5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи превиђене су мере и санкције.

5.1.4. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе.

5.1.5. За новопридошле ученике и наставнике примењује се систем пружања помоћи у прилагођавању на нову школску средину.

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу.

5.2.2. Ученици и наставници изражавају међусобно висока очекивања у погледу резултата рада.

5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате.

5.2.4. Наставници организују различите школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех.

5.2.5. У такмичењима за ученике равноправно учествују ученици са сметњама у развоју тако да могу да остваре највеће успехе.

5.3. Школа је безбедна средина за све.

5.3.1. У школи је видљиво и јасно исказан негативан став према насиљу.

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.

5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници.

5.3.4. У школи се прате и анализирају учесталост, врсте и актери насилног понашања у школи.

5.3.5. У школи се конструктивно реагује када се деси насиље.

5.4. Школски амбијент је пријатан за све.

5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да пружа утисак добродошлице.

5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.

5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима.

5.4.4. Школски простор је у функцији образовног и васпитног деловања и учења.

5.4.5. У уређењу школског простора доминирају ученички радови.

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.

5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела.

5.5.2. Наставно особље спремно разматра и прихвата иницијативе ученика. 

5.5.3. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.

5.5.4. Наставници укључују родитеље у реализацију различитих школских активности.

5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања припадности школи.

5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници.

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно је усклађено.

6.1.1. Сви обавезни документи су донети у процедури прописаној Законом.

6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја самовредновања.

6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа. 

6.1.4. Појединачна документа су израдила надлежна стручна тела и активи.

6.1.5. У школи постоји план за коришћење обезбеђених финансијских средстава за виши квалитет образовања.

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе.

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада школе.

6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.

6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са очекиваном променом у раду.

6.2.4. Задужења запослених у школи оптимално су распоређена. 

6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених.

6.2.6. Систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе је развијен.

6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе.

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи стручним телима.

6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова.

6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука.

6.3.4. Директор спремно/адекватно реагује у решавању свакодневних потреба и проблема ученика, у складу са могућностима.

6.3.5. У процесу доношења одлука директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе.

6.3.6. Директор користи различите механизме у мотивисању запослених.

6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.

6.4.1. Директор остварује педагошко-инструктивни увид у образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе.

6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика.

6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања.

6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада и потребама школе.

6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са прописима.

6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење рада школа.***

6.5. Лидерско деловање директора је омогућило развој школе. Директор је лидер.

6.5.1. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности.

6.5.2. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.

6.5.3. Директор показује отвореност за промене и спремност за иновације.

6.5.4. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада.

6.5.5. Директор развија партнерство са другим установама, организацијама и локалном заједницом.

6.5.6. Директор подстиче континуирано и целоживотно учење свих у школи.

6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева.

7.РЕСУРСИ

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси.

7.1.1. У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика.

7.1.2. Наставно особље има прописане квалификације.

7.1.3. Број ненаставног особља је у складу са прописима.

7.1.4. Квалификације ненаставног особља су адекватне.

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.

7.2.1. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања.

7.2.2. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао.

7.2.3. Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама наставе и учења.

7.2.4. Наставно особље на основу самоевалуације унапређује професионално деловање.

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и наставна средства).

7.3.1. У школи постоји довољно простора за рад у складу са нормативом.

7.3.2. Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове.

7.3.3. Школски простор је адекватно опремљен.

7.3.4 Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе.

7.4. Материјално-технички ресурси школе користе се функционално.

7.4.1. Простор се користи према плану коришћења школског простора.

7.4.2. Опрема се користи према плану коришћења школске опреме.

7.4.3. Наставна средства се адекватно користе у циљу постизања квалитета наставе.

7.4.4. Материјално-технички ресурси школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења.

Comments