Конкурс - програми сталног стручног усавршавања

поставио/ла ОШ ХРШ Администратор 30.09.2010. 12:29

Са сајта Завода за унапређивање образовања

На основу одредбе из члана 21. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и одредбе из члана 4. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 14/2004 и 55/2005), Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС

за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину

Право учешћа на конкурс имају: установа, стручно друштво, односно удружење регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања (Правилник члан 4).

Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи следећа документа: 

  1.    попуњен формулар (прилог 1), највише осам страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми – компакт диск)
  2.    резиме програма (прилог 2), једна страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми – компакт диск)
  3.    детаљан опис садржаја и врста активности, највише 4 стране куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми – компакт диск)
  4.    изјава установе, стручног друштва, удружења о обезбеђивању реализације програма под условима под којима је програм пријављен и акредитован (прилог 3) (потпис руководиоца и печат установе)
  5.    решење којим се доказује да је установа, стручно друштво, односно удружење регистровано за обављање делатности у области образовања и васпитања
  6.    радне биографије аутора и реализатора (прилог 4), (у писаној и електронској форми – компакт диск)
  7.    доказ о појединачној уплати 7.500,00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Пријаве за сваки програм подносе се појединачно у писаној и електронској форми.

Конкурсну документацију је неопходно попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 – 2007).

Формулар и обрасци који су саставни део документације налазе се на web сајту Завода www.zouv.gov.rs. Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2010. године, препорученом пошиљком на адресу:

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ФАБРИСОВА 10, 11040 БЕОГРАД, ПОШТАНСКИ ФАХ 2, уз назнаку: „ЗА КОНКУРС“

Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено послате пријаве, неће бити разматране. Списак непотпуних, неправилно попуњених и неблаговремено послатих пријава биће истакнут на сајту Завода са обавештењем до ког рока може да се преузме документација. 

О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити све учеснике конкурса најкасније до 31. марта 2011. године.

icon Нови формулар за пријаву

icon Резиме

icon Изјава институције

icon Радна биографија

Comments